Raport bieżący nr 24/2019
Data sporządzenia: 2019-06-19 g. 15:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 16 sztuk obligacji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 stycznia 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 16 000 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1004,86 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

W dniu 19 czerwca 2019 roku Emitent nabył poza obrotem zorganizowanym 2099 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 2 099 000 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1008,52 zł (wraz z należnymi odsetkami).

Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-19    Marcin Misztal   Prezes Zarządu