Raport bieżący nr 24/2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.09.2021 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z/s w Warszawie reprezentującego FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („FRAM FIZ”), zawiadomienie o przekroczeniu przez FRAM FIZ progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartej w dniu 30.09.2021 r.

Z treści zawiadomienia wynika, że przed dokonaniem transakcji FRAM FIZ nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki.

Na dzień zawiadomienia FRAM FIZ posiada bezpośrednio 491 325 akcji Spółki, reprezentujących 5,07% kapitału zakładowego Spółki, dających 491 325 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie FRAM FIZ poinformował, że:
– nie posiada pośrednio akcji Spółki,
– podmioty zależne od FRAM FIZ nie posiadają akcji Spółki,
– nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”),
– nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Pełną treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:
Zawiadomienie-5-i2-Development-FRAM-FIZ-dla-spólki.pdf

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-10-01 Marcin Misztal Prezes Zarządu