Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-30
Skrócona nazwa emitenta i2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2016 r. spółka zależna Emitenta – I2 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M3 Spółka komandytowa ("Kupujący") zawarła przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1/8, o powierzchni 1,9037 ha, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Ibn Siny Awicenny, obręb Oporów, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00249333/0 (dalej "Nieruchomość").

Cena Nieruchomości wynosi łącznie 10.000.000,00 zł netto (12.300.000,00 zł brutto). Zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji serii B oraz środków własnych Spółki.

Zawarcie niniejszej umowy realizuje postanowienia przedwstępnej umowy Nieruchomości zawartej 1 września 2015 roku, która była opisana w Prospekcie Emisyjnym Emitenta i stanowi wypełnienie celu emisyjnego.

Nabycie działki pozwala na realizację projektu deweloperskiego "Ogrody Jordanowskie II", przewidującego budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (około 270 mieszkań) z garażami podziemnymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
2016-08-30 Marcin Misztal Wiceprezes Zarządu