Raport bieżący nr 25/2019 
Data sporządzenia: 2019-06-21
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A. 
Temat: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia 

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 17 sztuk obligacji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 stycznia 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048” [dalej: Obligacje]. Łączna wartości nominalna nabycia Obligacji wyniosła 17.000,00 zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1.005,37 zł (wraz z należnymi odsetkami).Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
2019-06-21    Marcin Misztal   Prezes Zarządu