Raport bieżący nr 25/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. [dalej: Spółka, Emitent], przekazuje w załączeniu skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2021, który został opublikowany przez Spółkę w dniu 15 listopada 2021 roku.

Zarząd Spółki wskazuje, że korekta raportu konieczna jest z uwagi na omyłkowe wprowadzenie częściowo błędnych danych finansowych. Raport uzupełniony został także o brakujące dane i informacje. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż sytuacja taka spowodowana została w związku z istotnymi zmianami personalnymi w Spółce oraz kompleksową reorganizacją działu księgowo-finansowego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz załącznik

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-11-25 Marcin Misztal Prezes Zarządu