Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-07
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Wycena certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2Development S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 września 2016r. otrzymał wycenę certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Wratislavia Project FIZAN", "Fundusz").

Na dzień 31 sierpnia 2016 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 8.481,71 zł, zaś wartość aktywów netto Funduszu, wynosi 194.528.067,31 tys. zł. Oznacza to wzrost wartości jednego certyfikatu o kwotę 456,93 zł i wzrost wartości aktywów netto Funduszu o 10.479.685,64 zł wobec danych opublikowanych w jednostkowym raporcie za I półrocze 2016 r.

Wartość jednego certyfikatu w wyniku jednostkowym i2 Development S.A. na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 8.024,78 zł.

Spółka posiada 22.935 certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN.

Podstawą uznania niniejszej informacji za informację poufną jest fakt, iż wartość certyfikatów w sposób istotny wpływa na jednostkowy wynik Emitenta, zaś zwiększenie wartości certyfikatów przełoży się na wzrost jednostkowego wyniku za III kwartał 2016 oraz rok 2016.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
2016-09-07   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu