Raport bieżący nr 26/2017
Data sporządzenia: 2017-06-29 g. 10:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, uchwałą nr 1/VI/2017 dokonała wyboru Pani Luizy Berg prowadzącej działalność zawodową pod firmą BONA FIDE Luiza Berg Audyt Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 123A lok 2, 52-013 Wrocław, wpisaną na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 3819 jako podmiotu uprawnionego do:
– badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
– badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz 2018 rok;
– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku;
– przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku oraz za I półrocze 2018 roku.

Pani Luiza Berg wpisana jest na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 10898.

Spółka korzystała z usług Pani Luizy Berg przy badaniu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok 2015 oraz za rok 2016.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-06-29   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu