Raport bieżący nr 26/2018
Data sporządzenia: 2018-04-10 g. 10:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Pierwszy dzień notowań obligacji serii E w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. Spółka otrzymała od Zarządu BondSpot S.A. uchwałę Zarządu BondSpot S.A. numer 84/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r., w której Zarząd BondSpot S.A. postanowił wyznaczyć dzień 11 kwietnia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00063”, symbol „I2D0220”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

2018-04-10   Marcin Misztal   Prezes Zarządu