Raport bieżący nr 26/2020
Data sporządzenia: 2020-04-23 g. 14:15
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku, dotyczącego uchwały Zarządu i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w przedmiocie umorzenia obligacji własnych serii I, Emitent informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku z depozytu 5.000 sztuk obligacji serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w dniu 9 kwietnia 2020 roku w związku z ich umorzeniem. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 10.000 sztuk (słownie: dziesięć tysięcy).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-04-23   Marcin Misztal   Prezes Zarządu