Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w celu zapewnienia przejrzystości działalności grupy kapitałowej podjął decyzję o prezentacji danych ilościowych w zakresie sprzedaży lokali oraz poziomu komercjalizacji budynków biurowych po zakończeniu każdego kwartału roku obrotowego. Działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w grupie i2 Development S.A. przedstawiała się następująco:
– sprzedaż w okresie III kwartału 2016 r. wyniosła łącznie 146 lokali (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Prezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła 26 lokali),
– narastająco w okresie 3 kwartałów 2016 roku wyniosła łącznie 378 lokali (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Prezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła łącznie 82 lokale).
Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 30.09.2016 r. wynosiła 395.
W okresie od 1 lipca do 30 września 2016 r. spółki zależne Emitenta zawarły 18 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 61 lokali nabywcom.
Zarząd i2 Development S.A. jednocześnie informuje, iż rozpoznaje przychody ze sprzedaży lokali z chwilą zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego.
W okresie III kwartału Emitent realizował także działania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych. Poziom komercjalizacji na dzień 30.09.2016 r. w budynku Nowy Alexanderhaus wynosi 61%, w Twelve – 61% powierzchni. Realizacja prac budowlanych i wykończeniowych w obydwu powyższych projektach zostanie zakończona w IV kwartale 2016

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

2016-10-04   Marcin Misztal  Wiceprezes Zarządu