Raport bieżący nr 27/2018
Data sporządzenia: 2018-05-16 g. 10:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15.05.2018 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu, w odległości 2,5 km od Rynku, obręb Grabiszyn („Nieruchomość”).

Cena nabycia Nieruchomości wynosi 6.900.000,00 zł netto, do której doliczona zostanie równowartość kwoty pozostałej do zapłaty przez Sprzedającego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nieruchomości (tj. kwota 682.014,75 zł). Ponadto Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta m.in. po uzyskaniu przez Sprzedającego ostatecznej decyzji zmieniającej sposób zapłaty pozostałej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze spłaty ratalnej w spłatę jednorazową, po uzyskaniu przez Sprzedającego zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości oraz po rozwiązaniu przez niego wszystkich umów najmu, nie później jednak niż do dnia 30.10.2019 r.

Na Nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalno-usługowego liczącego około 280 lokali. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to IV kw. 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-05-16   Marcin Misztal   Prezes Zarządu