Raport bieżący nr 28/ 2017
Data sporządzenia: 2017-07-05 g. 12:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Kwartalna informacja na temat sprzedaży lokali oraz komercjalizacji w Grupie i2 Development

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż działalność w zakresie sprzedaży lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w grupie i2 Development S.A. przedstawiała się następująco:
– sprzedaż w okresie II kwartału 2017 r. wyniosła łącznie 136 lokali (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Prezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła 34 lokale). Liczba sprzedanych lokali w stosunku do analogicznego kwartału 2016 roku wzrosła o 1,5 %;
– sprzedaż w okresie I półrocza 2017 r. wyniosła łącznie 253 lokale (w tym sprzedaż realizowana przez spółki z grupy i2 Development na rzecz podmiotów powiązanych z Prezesem Zarządu Andrzejem Kowalskim wyniosła 53 lokale). Liczba sprzedanych lokali w stosunku do I półrocza 2016 roku wzrosła o 8,5 %.

Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 506.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Emitent miał także w ofercie powierzchnie komercyjne, tj. inwestycję „Wielka 27” (zlokalizowaną przy ul. Wielkiej 27 we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 9883,15 mkw oraz inwestycję „The Place” (zlokalizowaną przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu) o planowanej powierzchni 981,00 mkw.

W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. spółki zależne Emitenta zawarły 1 umowę przenoszącą własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 1 lokalu nabywcom.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-07-05   Marcin Misztal    Wiceprezes Zarządu