Raport bieżący nr 29/2018
Data sporządzenia: 2018-05-18 g. 10:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Prognoza skonsolidowanych wybranych wyników finansowych Grupy i2 Development S.A. za rok 2018

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. (dalej jako Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za okres I-XII 2018 rok.

Według szacunków w omawianym okresie Grupa i2 Development S.A. (dalej jako Grupa) osiągnie następujące wyniki finansowe (narastająco):

– przychody netto ze sprzedaży w wysokości ok. 197 mln zł,

– zysk brutto na sprzedaży: 46 mln zł,

– wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. 33 mln zł (zysk),

– wynik brutto w wysokości ok. 31 mln zł (zysk),

– wynik netto w wysokości ok. 30 mln zł (zysk)

Prezentowane wartości i informacje mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. Prezentowane dane zostały skalkulowane w szczególności w oparciu o planowaną liczbę przekazań lokali w Grupie, którą szacuje się na poziomie 660 lokali. Prognoza wyników bazuje na założeniu, że bez zmian pozostanie tempo sprzedaży mieszkań, a także harmonogram realizacji projektów deweloperskich w Grupie. Ponadto założono stabilność cen, popytu oraz podaży na rynku deweloperskim, stabilność otoczenia prawnego w branży budowlanej i deweloperskiej oraz brak zdarzeń o charakterze jednorazowym. Brane pod uwagę przez Spółkę założenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem niepewności, obarczone są wieloma ryzykami oraz czynnikami, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki i spowodować, że będą one różne w przyszłości od prezentowanych w niniejszym raporcie prognoz.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-05-18   Marcin Misztal   Prezes Zarządu