Raport bieżący nr 29/2020
Data sporządzenia: 2020-05-07, g.16:05
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie nabycia obligacji własnych serii I

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zarząd”, „Emitent”) informuje, że w dniu 6 maja 2020 roku Zarząd podjął uchwałę o nabyciu w celu umorzenia 2.500 sztuk obligacji własnych na okaziciela serii I, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Emitenta z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [dalej: KDPW] kodem „PLO222400015” [dalej : Obligacje].

Nabycie Obligacji nastąpiło w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach w dniu 7 maja 2020 roku. Spółka dokonała nabycia Obligacji poprzez zapłatę na rzecz obligatariusza za każdą wykupowaną sztukę obligacji serii I wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z warunkami emisji Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-05-07   Marcin Misztal   Prezes Zarządu