Raport bieżący nr 3/2016
Data sporządzenia: 2016-05-05
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Rejestracja praw do akcji (PDA) przez KDPW
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 5 maja 2016 r. Spółka otrzymała od Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałę nr 286/16 z dnia 4 maja 2016 r., zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w dniu 9 maja 2016 r. w depozycie papierów wartościowych 1.700.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2015 r., oraz oznaczyć je kodem PLI2DVL00030.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-05   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu