Raport bieżący nr 3/2017
Data sporządzenia: 2017-01-20 g. 16:10
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za pierwszy kwartał 2017 r.

– 15 maja 2017 r.

– za trzeci kwartał 2017 r. – 15 listopada 2017 r.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 20 kwietnia 2017 r.

III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 31 sierpnia 2017 r.

Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 r. oraz za drugi kwartał 2017 r. zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego sprawozdania.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-01-20   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu