Raport bieżący nr 3/2019
Data sporządzenia: 2019-01-16 g. 15:05
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę celową – aktualizacja informacji

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym nr 59/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r., Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 11 grudnia 2018 r. między Spółką oraz jej spółką zależną i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp.k. z siedzibą we Wrocławiu a YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą ich wspólnej inwestycji w spółkę celową („Spółka Celowa”) i jej podmioty zależne („Umowa Inwestycyjna”), oraz potencjalnego wpływu realizacji Umowy Inwestycyjnej na skonsolidowane wyniki finansowe i bilans Spółki.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną na Spółkę Celową zostanie przeniesiona własność grupy aktywów („Grupa Aktywów”), w tym nieruchomości oraz ogół praw i obowiązków z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, których wartość bilansowa na 30 września 2018 r. wynosiła 269,5 mln zł. Na Spółkę Celową przeniesione zostaną również zobowiązania z tytułu:

– kredytów bankowych przypisanych do ww. aktywów w wysokości 51,3 mln zł (według stanu na 30 września 2018 r.) oraz zobowiązań do klientów Spółki wynikających z wpłaconych zaliczek w wysokości 23 mln zł,

– pożyczek udzielonych spółkom przeniesionym do Spółki Celowej przez Spółkę oraz podmioty powiązane w wysokości 91,1 mln zł,

– przeniesienia na Spółkę przepływów finansowych oraz portfela lokali usługowych i innych lokali powstałych lub mających powstać w ramach kompleksu Bulwar Staromiejski pomniejszającą w/w wartość bilansową Grupy Aktywów o 35,5 mln zł,

– przeniesienia na Spółkę Celową własności Grupy Aktywów o wartości 50 mln zł (które to mają zostać rozliczone gotówką po ewentualnej realizacji Umowy Inwestycyjnej).

Według wstępnych szacunków Zarządu ewentualna realizacja Umowy Inwestycyjnej oraz będąca jej konsekwencją reorganizacja finansowania dłużnego Spółki, jej Grupy Kapitałowej oraz Spółki Celowej może zmniejszyć wartość skonsolidowanego zadłużenia netto Spółki z 199,6 mln zł na 30 września 2018 r. do około 22 mln zł, nie uwzględniając wpływu bieżącej działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej na poszczególne pozycje bilansowe.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-01-16   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu