Raport bieżący nr 3/2021
Data sporządzenia: 2021-01-25 g. 16:50
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Wprowadzenie obligacji serii J i K do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie emisji oraz przydziału obligacji na okaziciela serii J oraz przedterminowego, częściowego wykupu obligacji serii C i F, a także raportu bieżącego numer 51/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji, przydziału oraz podsumowania oferty obligacji serii K, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 58/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst:
– 17.000 (siedemnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
– 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-01-25    Marcin Misztal    Prezes Zarządu