Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii B
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych polskich każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy licząc od daty emisji obligacji (dalej: "Obligacje").

Zarząd Spółki ustalił próg emisji w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2016 roku.

Za datę emisji przyjmuje się datę przydziału Obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji zostanie określone na bazie stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę ustaloną przez Zarząd Spółki na podstawie przeprowadzonego procesu Book-buildingu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co sześć miesięcy.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji przeznaczone zostaną m.in. na: dofinansowanie inwestycji i wymaganego wkładu własnego pod aktualne oraz przyszłe projekty deweloperskie, których realizację Emitent może rozpocząć w trakcie trwania Obligacji; zapłatę pozostałych kwot za grunty (wynikające już z podpisanych umów) oraz zakup nowych gruntów – wymienione w dokumencie informacyjnym Obligacji. Obligacje będą mogły być przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst ("ASO Catalyst"). W razie podjęcia ww. decyzji Emitent podejmie niezbędne działania w celu rejestracji Obligacji w Krajowym Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Catalyst.

Zarząd Emitenta poinformuje odrębnym raportem bieżącym o przydziale Obligacji oraz uchwale określającej wysokość oprocentowania Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-10-17   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu