Raport bieżący nr 30/2017
Data sporządzenia: 2017-08-01 g. 12:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez podmiot z grupy kapitałowej i2 Development S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2017 r. podmiot bezpośrednio zależny od Emitenta, tj. Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położnej na terenie prestiżowej wrocławskiej dzielnicy Krzyki („Nieruchomość”).

Cena nabycia Nieruchomości wynosi 19.741.500,00 zł brutto. Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta po przeprowadzeniu przez Nabywcę szczegółowego due diligence dotyczącego Nieruchomości oraz po przekazaniu przez Sprzedającego kompletnej dokumentacji budowlanej, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę, nie później jednak niż 31.03.2018 r.

Na Nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalno-usługowego liczącego powyżej 20.000 m2 powierzchni użytkowej, w tym ponad 500 jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to I/II kw. 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-08-01   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu