Raport bieżący nr 30/2019
Data sporządzenia: 2019-06-26 g. 12:58
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 5 sztuk obligacji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 stycznia 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048” [dalej: Obligacje]. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 5 000 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 1009,88 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Ponadto, Spółka informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku, poza obligacjami, o nabyciu których spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., nabyła 33 sztuki Obligacji. Powodem opóźnienia w publikacji jest niekompletność danych otrzymanych od Domu Maklerskiego. Łączna wartość nominalna nabycia Obligacji wyniosła 33 000 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 996,48 zł (wraz z należnymi odsetkami). Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-26   Marcin Misztal   Prezes Zarządu