Raport bieżący nr 30/2020
Data sporządzenia: 2020-05-07, g. 16:13
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie skupu obligacji własnych

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 7 maja 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu skupu własnych obligacji serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 marca 2018 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00071” [dalej: Obligacje]. Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach po ich wartości nominalnej, do kwoty wartości nominalnej obligacji równej 8.626.500,00 zł, w terminie do 23 listopada 2020 roku. Skup Obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-05-07   Marcin Misztal   Prezes Zarządu