Raport bieżący nr 31/2017
Data sporządzenia: 2017-08-30 g. 15:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017r. i2 Powstańców Śląskich Sp. z o.o. („Spółka”) – spółka zależna od Emitenta zawarła jako kredytobiorca:

Umowę Kredytu nr 17/0040 („Umowa”) z mBank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”), na mocy której i2 Powstańców Śląskich Sp. z o.o. otrzymała do dyspozycji kredyt budowlano-hipoteczny do kwoty 12.500.000,00 EUR (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) („Kredyt”) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z projektem – budowa budynku o charakterze biurowo-usługowym przy ul. Powstańców Śląskich 108,110/Wielka 27 we Wrocławiu – projekt „Wielka 27” („Inwestycja”).

Całkowita wypłata Kredytu nastąpi nie później niż do dnia 20 sierpnia 2020r. zaś termin ostatecznej spłaty został ustalony na dzień 20 sierpnia 2030r.

Kredyt wypłacany jest w walucie EUR, w fazie deweloperskiej Bank naliczy odsetki od kwoty wykorzystanego Kredytu na każdy okres odsetkowy według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę. Odsetki w fazie deweloperskiej naliczane będą za każdy dzień według formuły 365/360. W fazie inwestycyjnej Bank naliczy odsetki od kwoty pozostałego do spłaty kapitału Kredytu według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 6M, powiększonej o marżę. Odsetki w fazie inwestycyjnej naliczane będą za każdy dzień według formuły 360/360.

Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in.:

1. hipoteka umowna do kwoty 18.750.000,00 EUR ustanowiona na rzecz Banku, docelowo na pierwszym miejscu na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja,

2. zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Spółki na rzecz Banku,

3. Oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wobec Banku, do kwoty 18.750.000,00 EUR, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,

4. Umowa wsparcia projektu przez i2 Development S.A. („Sponsor”), obowiązująca przez cały czas trwania fazy deweloperskiej, zawarta pomiędzy Bankiem, Spółką i Sponsorem.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-08-30   Marcin Misztal    Wiceprezes Zarządu