Raport bieżący nr 31/2018
Data sporządzenia: 2018-05-18 g. 10:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2017, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.

Załącznik nr 1 – informacja o liczbie akcji głosów
Załącznik nr 2 – projekty uchwał
ogłoszenie – porządek obrad + opis procedur WZA 2018
formularz – pełnomocnictwo – osoby fizycznie
formularz – pełnomocnictwo – osoby prawne i inne podmioty
formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-05-18   Marcin Misztal   Prezes Zarządu