Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17 g. 14.15 
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd i2 Development S.A ("Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 17 listopada 2016 r. zawiadomień od akcjonariuszy Spółki działających na podstawie art. 69 oraz 69 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 1382 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień:
– Acico Investments Limited poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 41,24%,
– Pan Marcin Misztal poinformował o zwiększeniu swojego pośredniego stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 41,24%,
– Galtoco Investments Limited poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 41,24%,
– Pan Andrzej Kowalski poinformował o zwiększeniu swojego pośredniego stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 41,24%.

Do transakcji doszło w dniu 16 listopada 2016 r. wskutek zawarcia umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.

Pełną treść zawiadomień Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

art. 69 Acico

art. 69_ MMisztal_Acico

art. 69_AKowalski_Galtoco

art. 69_Galtoco

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-11-17 Marcin Misztal Wiceprezes Zarządu