Raport bieżący nr 32/2017
Data sporządzenia: 2017-09-08
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: podjęcie przez Radę Nadzorczą i2 Development S.A. uchwały w przedmiocie zmiany funkcji Członków Zarządu i2 Development S.A. oraz podjęcie przez Zarząd i2 Development S.A. uchwały dotyczącej koncentracji działalności Spółki na rynku polskim i wewnętrznego podziału zadań między członków Zarządu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której zmienione zostały funkcje członków Zarządu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Prezes Zarządu, tj. Pan Andrzej Kowalski będzie pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu, zaś dotychczasowy Wiceprezes Zarządu, tj. Pan Marcin Misztal będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 10.04.2017 r. dotyczącego wprowadzenia grupy kapitałowej i2 Development na rynki zagraniczne, podjął uchwałę, w której ustalono:

1) głównym obszarem działalności Spółki będzie rynek polski, gdzie Spółka skoncentruje się na dynamicznym rozszerzeniu prowadzonej działalności;

2) w latach 2017 – 2025 planowane przychody z działalności Spółki z rynków zagranicznych nie przekroczą 10% przychodów realizowanych na rynku polskim;

3) dokonać wewnętrznego podziału zadań i kompetencji Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że:

a) Prezes Zarządu odpowiedzialny będzie za wyznaczanie kierunków rozwoju i prowadzenie działalności Spółki, w szczególności na rynku polskim;

b) Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny będzie za planowanie strategii i rozwój działalności Spółki na rynkach zagranicznych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-09-08   Marcin Misztal   Prezes Zarządu