Raport bieżący nr 32/2020
Data sporządzenia: 2020-05-11, g. 17:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie umorzenia obligacji własnych serii I

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu nr 29/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 11 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie umorzenia 2.500 sztuk obligacji serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w dniu 7 maja 2020 roku. Obligacje zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej: KDPW) pod kodem PLO222400015.

W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą o umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 5.000 sztuk (słownie: pięć tysięcy).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-05-11   Marcin Misztal   Prezes Zarządu