Raport bieżący nr 33/2016
Data sporządzenia: 2016-11-24 g. 15.30
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Informacja o przedwstępnych umowach sprzedaży nieruchomości oraz ogółu praw i obowiązków w spółce z Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 23 listopada 2016 r. zawarto następujące umowy:

I.
Spółka pośrednio zależna od Emitenta – i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. (Sprzedający) zawarła przedwstępną umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,0604 ha, zabudowanej budynkiem biurowo- usługowym -"Nowy Alexanderhaus" o powierzchni 2 774 mkw, oznaczonym numerem 12 według numeracji własnej, położonym przy Placu Jana Pawła II 8 we Wrocławiu.

II.
Wspólnicy spółki pośrednio zależnej od Emitenta – i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k. zawarli przedwstępne umowy sprzedaży ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k., będącej właścicielem nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej 12 o powierzchni 0,0610 ha, na której realizowana jest inwestycja budowlana – budowa budynku usługowego, 7 kondygnacyjnego o powierzchni 2 030 mkw – "Twelve".

Emitent wskazuje, że wszystkie transakcje zostaną zawarte na warunkach rynkowych, zaś przewidywana łączna marża ekonomiczna brutto z tytułu ww. transakcji szacowana jest na poziomie 40%, co odpowiada dotychczas osiąganym marżom w Grupie Emitenta.

Emitent wskazuje, iż zawarcie umów przyrzeczonych nastąpi po spełnieniu warunków wskazanych w umowach, tj. uzyskaniu zgód banków na planowane działania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016r.

Zarząd Emitenta uznał niniejsze informacje za informację poufną ze względu na istotny charakter ww. umów oraz fakt, iż będą one mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-11-24   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu