Raport bieżący nr 33/2020
Data sporządzenia: 2020-05-18 g. 13:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 11 maja 2020 roku, dotyczącego uchwały Zarządu i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w przedmiocie umorzenia obligacji własnych serii I, Emitent informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 19 maja 2020 roku z depozytu 2.500 sztuk obligacji serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w dniu 7 maja 2020 roku w związku z ich umorzeniem. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 5.000 sztuk (słownie: pięć tysięcy).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-05-18   Marcin Misztal   Prezes Zarządu