Raport bieżący nr 34/2017
Data sporządzenia: 2017-09-27 G. 14:22
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wycena certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka") informuje o otrzymanej wycenie certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Projekt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Wratislavia Project FIZAN”, „Fundusz”).

Na dzień 31 sierpnia 2017 r. wartość jednego certyfikatu wynosiła 12.276,25 zł, zaś wartość aktywów netto Funduszu, wynosiła 281.715.301,70 zł. Oznacza to wzrost wartości jednego certyfikatu o kwotę 220,65 zł i wzrost wartości aktywów netto Funduszu o 5.220.039,46 zł wobec danych opublikowanych w raporcie bieżącym Spółki nr 29/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.

Wartość jednego certyfikatu w wyniku jednostkowym i2 Development S.A. na dzień 31.05.2017 r. wynosiła 12.055,60 zł.

Spółka posiada 22.948 certyfikatów inwestycyjnych Wratislavia Project FIZAN.

Podstawą uznania niniejszej informacji za informację poufną jest fakt, iż wartość certyfikatów w sposób istotny wpływa na jednostkowy wynik Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-09-27 Marcin Misztal   Prezes Zarządu