Raport bieżący nr 34/2019
Data sporządzenia: 2019-07-01 g. 14:40
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała Zarządu w przedmiocie umorzenia obligacji

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu 10/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 1 lipca 2019r. podjął uchwałę nr 1/07/2019 w sprawie umorzenia 6.454 sztuk obligacji serii B Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 6.454.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w okresie od 6 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. Obligacje zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej: KDPW ) pod kodem PLI2DVL00048. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła: 1 007,92 zł (wraz z należnymi odsetkami).

W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW ilość obligacji oznaczonych ww. kodem wynosić będzie 8.546 sztuk.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-07-01   Marcin Misztal   Prezes Zarządu