Raport bieżący nr 35/2016
Data sporządzenia: 2016-12-21 g. 14.35
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: zawarcie umowy sprzedaży jednostek uczestnictwa spółki zależnej

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r. Emitent (Nabywca) zawarł z podmiotem zależnym od Emitenta Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie (Zbywca) umowę sprzedaży jednostek uczestnictwa („Umowa”) w kapitale zakładowym spółki pośrednio zależnej od Emitenta, tj. i2 Investments SCSp (Société en Commandite Spéciale) z siedzibą 6 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlu i Spółek (R.C.S.) pod numerem B201984 („Spółka”).

Na podstawie Umowy Emitent nabył 99,9% kapitału zakładowego Spółki za łączną cenę 267.846.624,57 złotych. Kwota zapłaty będzie uregulowana w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. w formie pieniężnej lub innej dopuszczalnej formie, w szczególności w formie potrącenia wzajemnych zobowiązań stron, zaś przejście własności jednostek uczestnictwa na Emitenta nastąpi w dniu 31 grudnia 2016 r.

Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 ust. 4 lit. c) Statutu Emitenta wyraziła zgodę na przedmiotową transakcję. Zarząd Emitenta uznał niniejsze informacje za informację poufną ze względu na istotny charakter ww. umowy skutkujący zmianą struktury Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-12-21   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu