Raport bieżący nr 35/2018
Data sporządzenia: 2017-06-07 g. 12:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2017 rok.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 z dnia 18.05.2018 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że podczas głosowania zakończonego w dniu 6.06.2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Emitenta za rok 2017, w której to Zarząd zaproponował podział zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 w kwocie 41.673.746,94 zł (to jest czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) w następujący sposób:

a) kwota 10.864.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,12 zł,

b) kwota 30.809.746,94 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała także rekomendację Zarządu, aby dzień 10 września 2018 roku ustalić jako dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) oraz aby termin wypłaty dywidendy oznaczyć na dzień 20 września 2018 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 13.06.2018 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 18.05.2018 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-06-07   Marcin Misztal   Prezes Zarządu