Raport bieżący nr 35/2019
Data sporządzenia: 2019-07-05 g. 14:07
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zmienić funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, tj. Pan Radosław Kuczyński będzie pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej, zaś dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej, tj. Panu Andrzejowi Kowalskiemu została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:
1.Radosław Kuczyński – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2.Michał Gabrysiak – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3.Andrzej Kowalski – Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu będzie tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Spółka informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym wyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-07-05   Marcin Misztal   Prezes Zarządu