Raport bieżący nr 36/2016
Data sporządzenia: 2016-12-27
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji imiennych serii A w ramach oferty prywatnej

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie emisji 267.847 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych polskich każda o łącznej wartości nominalnej 267.847.000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej równej 8% w skali roku („Obligacje”). Termin wykupu Obligacji został ustalony na 31 grudnia 2017 r. z opcją automatycznego przedłużenia o kolejny rok kalendarzowy, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia emisji Obligacji.

Oferta emisji Obligacji została skierowana w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa”) do podmiotu zależnego Emitenta, tj. do Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów Ustawy. Wpływy netto z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: (i) finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji w innych podmiotach lub (ii) refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd Emitenta poinformuje odrębnym raportem bieżącym o przydziale Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-12-27   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu