Raport bieżący nr 37/2019
Data sporządzenia: 2019-07-31
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wykup obligacji serii B

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 31.07.2019 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu 8.546 sztuk obligacji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 8.546.000,00 zł wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13.01.2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048” [dalej: Obligacje], zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji w Dniu Wykupu określonym na dzień dzisiejszy tj. 31.07.2019 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy, w łącznej kwocie 134.001,28 PLN. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 15,68 PLN. Tym samym Obligacje serii B zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-07-31   Marcin Misztal   Prezes Zarządu