Raport bieżący nr 37/2020
Data sporządzenia: 2020-05-27 g. 16:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii I

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że:

1) w dniu 26 maja 2020 roku podjął uchwałę o zmianie Warunków Emisji (dalej „WEO”) Obligacji serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 17 grudnia 2019 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO222400015” (dalej „Obligacje I”);

2) zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje I porozumienie w sprawie zmiany WEO.

Zmiany WEO dotyczą zakresu ustanowionych zabezpieczeń. W związku z nabyciem i umorzeniem łącznie 10.000 sztuk Obligacji I o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), o których Emitent informował w raportach bieżących numer 23/2020, 24/2020, 25/2020, 27/2020, 29/2020 i 32/2020, obligatariusz posiadający wszystkie Obligacje I wyraził zgodę na zwolnienie hipoteki umownej łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę numer 2/25, o powierzchni 4674 m2, położonej przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu oraz hipoteki umownej łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę numer 3/10, o powierzchni 1294 m2, położonej przy Al. Gen. Józefa Hallera we Wrocławiu.

Obligacje I po zmianie WEO zabezpieczone są:

(i) umową podporządkowania zobowiązań na rzecz administratora zabezpieczeń wynikających z pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta przez podmioty powiązane z głównym akcjonariuszem Emitenta;

(ii) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-05-27   Marcin Misztal   Prezes Zarządu