Raport bieżący nr 39/2017
Data sporządzenia: 2017-11-07 g. 13:35
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przyjęcie zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą i2 Development S.A. oraz wprowadzenie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Spółka), informuje, iż uzyskał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki – na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Ustawa) – uchwały numer 1/X/2017 stanowiącej o przyjęciu przez nią zadań Komitetu Audytu z uwagi na fakt, iż Spółka w okresie wskazanym w Ustawie nie przekracza wielkości określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy.

Zarząd Spółki wskazuje, iż Rada Nadzorcza spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 Ustawy tj.:
a) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje także, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/X/2017 wprowadziła politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-11-07   Marcin Misztal   Prezes Zarządu