Raport bieżący nr 39/2018
Data sporządzenia: 2018-06-13 g. 15:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej i2 Development S.A.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Radosława Kuczyńskiego
Pana Dariusza Ilskiego
Pana Jakuba Klimczaka
Pana Piotra Puchalskiego
Panią Kamilę Kowalską

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Panowie Radosław Kuczyński, Dariusz Ilski, Jakub Klimczak oraz Piotr Puchalski oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Życiorysy członków Rady Nadzorcze nowej kadencji zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółki www.i2development.pl.

życiorysy członków RN – i2SA

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-06-13   Marcin Misztal   Prezes Zarządu