Raport bieżący nr 4/2016
Data sporządzenia: 2016-05-13
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i2 Development S.A./ Zmiany statutu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) do kwoty 9.700.000 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych).
Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu powyższej zmiany wynosi 9.700.000 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 9.700.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, na co składa się:
1)        8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji serii A;
2)        1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji serii B.
Spółka informuje, że ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 9.700.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy) głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki („Statut”) o następującej treści:
                                                                                                               „§ 7
1.        Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000 zł (dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 9.700.000 (dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a)        8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych imiennych serii A;   
b)       1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Przed rejestracją zmiany Statutu Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki miał następującą treść:
                                                                                                               „§ 7
1.        Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i dzieli się na 8.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 8.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-13   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu