Raport bieżący nr 4/2017 K
Data sporządzenia: 2017-02-06 g. 15:50
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 31.01.2017 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w treści raportu 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. dotyczącego przydziału obligacji na okaziciela serii B omyłkowo błędnie wskazano, iż termin wykupu Obligacji przypada w dniu 31 stycznia 2019 r., podczas gdy przypada w dniu 31 lipca 2019 r.

W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 4/2017:
Było:
"Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonany został przydział 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 4,5% w skali roku o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 31 stycznia 2019 roku („Obligacje”) emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 stycznia 2017 roku.”

Jest:
"Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonany został przydział 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 4,5% w skali roku o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 31 lipca 2019 roku („Obligacje”) emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 stycznia 2017 roku.”

Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego nie ulega zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-02-06   Marcin Misztal    Wiceprezes Zarządu