Raport bieżący nr 4/2021 Data sporządzenia: 2021-01-28 Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A. Temat: Przedterminowy wykup obligacji serii J Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w zakresie przedterminowego wykupu obligacji serii J („Obligacje”). Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji, będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 lutego 2020 r o emisji Obligacji, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r. Spółka określa minimalny poziom przedterminowego wykupu na kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Dokładną kwotę wykupywanych obligacji Spółka dookreśli w kolejnym raporcie bieżącym, jednak nie później niż w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. Emitent dokona przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 2021-01-28   Marcin Misztal   Prezes Zarządu