Raport bieżący nr 41/2017
Data sporządzenia: 2017-11-17 g. 14:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Informacja o zawarciu warunkowej umowy nabycia nieruchomości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2017 z dnia 31.10.2017 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 16.11.2017 r. Emitent zawarł warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położnych we Wrocławiu przy ul. Hallera oraz Grabiszyńskiej (dzielnica Krzyki, obręb Grabiszyn). Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie 21 dni od dnia upływu terminu do wykonania przez Gminę Wrocław przysługującego jej na mocy art. 109 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami prawa pierwokupu lub dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z wykonania tego prawa.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-11-17   Marcin Misztal   Prezes Zarządu