Raport bieżący nr 43/2017
Data sporządzenia: 2017-11-28 g. 14:30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Informacja o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 42/2017 z dnia 17.11.2017 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółki pośrednio zależne od Emitenta, tj. i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. oraz i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k., zawarły jako Sprzedające umowę sprzedaży działek gruntu numer 48/3 i numer 48/4, o łącznej powierzchni 0,1661 ha, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Witolda numer 46 za cenę sprzedaży wynoszącą 18.285.000,00 netto zł plus należny podatek od towarów i usług VAT płatną do dnia 30.06.2018 r. Wydanie przedmiotowej nieruchomości nastąpi do dnia 31.12.2017 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w stosunku do drugiej działki położonej przy ul. Księcia Witolda, tj. działki numer 48/6, o powierzchni 0,3225 ha, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Witolda numer 48-50 Gmina Wrocław nie złożyła jeszcze oświadczenia o nie wykonaniu przysługującego jej prawa pierwokupu, nie upłynął także termin do złożenia takiego oświadczenia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-11-28   Marcin Misztal   Prezes Zarządu