Raport bieżący nr 44/2020
Data sporządzenia: 2020-06-23 g. 10:15
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie rozliczenia części wyemitowanych obligacji serii J

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z 5 marca 2020 roku, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w związku z nieziszczeniem się warunku opisanego w punkcie 16. Warunków Emisji Obligacji, Emitent zobowiązany jest do rozliczenia części wyemitowanych obligacji serii J, tj. 3.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Stosowna uchwała została podjęta w dniu 23 czerwca 2020 roku, a termin rozliczenia ustalono na dzień 7 lipca 2020 roku.

W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą o umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji oznaczonych kodem PLO222400023 wynosić będzie 17.000 sztuk (słownie: siedemnaście tysięcy).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-06-23   Marcin Misztal   Prezes Zarządu