Raport bieżący nr 45/2018
Data sporządzenia: 2018-08-01 g. 12:00
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Dopuszczenie obligacji serii F do obrotu na rynku podstawowym

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 816/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.507 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem) obligacji na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-08-01   Marcin Misztal   Prezes Zarządu