Raport bieżący nr 45/2020
Data sporządzenia: 2020-06-26 g. 22:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A. 
Temat: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu podziału zysku za 2019 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 1.06.2020 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2019, w której to Zarząd zaproponował zmienić założenia obowiązującej Polityki dywidendowej Spółki przedstawionej w Prospekcie Emisyjnym z 2016 r., która to zmiana będzie mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., w ten sposób, że – rezygnować z wypłaty dywidendy i przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.615.872,82 zł (słownie: pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 82/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się również do argumentacji Zarządu, zgodnie z którą pandemia COVID-19 oraz jej krótkoterminowy oraz długoterminowy wpływ na globalną i polską gospodarkę, w tym na rynek nieruchomości, mogący negatywnie wpływać na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej, stanowi uzasadnienie dla zarekomendowania przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą co do sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 29.06.2020 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2019 z dnia 1.06.2020 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-06-26   Marcin Misztal   Prezes Zarządu