Raport bieżący nr 46/2019/K
Data sporządzenia: 02-09-2019 g. 14:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego numer 46/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w treści raportu 46/2019 z dnia 30.08.2019 r. dotyczącego nabycia obligacji własnych, znalazła się omyłka dotycząca sposobu nabycia obligacji.

W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 46/2019:
Było:
"Przedmiotowe transakcje zostały zawarte w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.”

Jest:
"Przedmiotowe transakcje zostały zawarte poza obrotem zorganizowanym.”

Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego nie ulega zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-09-02   Marcin Misztal   Prezes Zarządu