Raport bieżący nr 47/2018
Data sporządzenia: 2018-08-03 g. 16:00
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Wprowadzenie obligacji serii F do obrotu na rynku podstawowym

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 828/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił:
1) wprowadzić z dniem 6 sierpnia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.507 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem) obligacji na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00071”;
2) notować obligacje, o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „I2D1220”
Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie, Zarząd Spółki powziął informację o komunikacie GPW z dnia 3 sierpnia 2018 r., w którym w związku z powyższą uchwałą Zarządu GPW, GPW poinformowała, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii F (I2D1220) wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 29 grudnia 2020 r., oznaczonych kodem „PLI2DVL00071”, planowana jest na dzień 17 grudnia 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-08-03   Marcin Misztal   Prezes Zarządu