Raport bieżący nr 49/2017
Data sporządzenia: 2017-12-21 g. 11:35
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Informacja o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 42/2017 z dnia 17.11.2017 r. oraz raportu bieżącego numer 43/2017 z dnia 28.11.2017 r., informuje, iż Gmina Wrocław nie skorzystała przysługującego jej na mocy art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami prawa pierwokupu, w związku z czym w dniu 20.12.2017 r. Spółki pośrednio zależne od Emitenta, tj. i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. oraz i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k., zawarły jako Sprzedające umowę sprzedaży nieruchomości składającej się działki gruntu numer 48/6, o powierzchni 0,3225 ha, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Witolda numer 48-50 za cenę sprzedaży wynosząca 20.987.000,00 netto plus należny podatek od towarów i usług VAT płatną do dnia 30.06.2018 r. Wydanie przedmiotowej nieruchomości już nastąpiło.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-12-21   Marcin Misztal   Prezes Zarządu